Outplacement buiten het sectoraanbod

SAMENWERKING MET RIGHT MANAGEMENT

Right Management heeft een aanbod uitgewerkt bestaande uit 5 programma's. Elk programma bevat volgende elementen:

 • 60 uren outplacementbegeleiding over een duur van 12 maanden, opgedeeld in drie fases van telkens 20 uren;
 • een garantieperiode van 12 maanden voor alle deelnemers;
 • aanbod op maat van de bediende: persoonlijke en professionele balans, psychologische ondersteuning na ontslag, opstellen van een actieplan, begeleiding naar de arbeidsmarkt, integratie in de nieuwe job en administratieve en logistieke ondersteuning;
 • begeleiding individueel en/of in groep;
 • aanbod aangepast aan de leeftijd en het kwalificatieniveau.

VOOR WELKE BEDIENDEN?

De werkgever kan gebruik maken van dit aanbod bij:

 • ontslag (verbreking van minder dan 30 weken of opzegging ongeacht het aantal weken) van een bediende wanneer de werkgever geen gebruik wenst te maken van het sectoraanbod;
 • verbreking van een bediende met een verbrekingsvergoeding van 30 weken of meer. Sinds 1 januari 2016 zijn de bedienden met een verbrekingsvergoeding van 30 weken of meer uitgesloten uit het sectorale outplacement (cao van 9 mei 2016). 
  Volgens de wet op het eenheidsstatuut heeft de ontslagen werknemer recht op een outplacementbegeleiding ter waarde van 1/12 van het bruto jaarloon van het kalenderjaar dat het ontslag voorafgaat (d.w.z. het loon en de voordelen verworven krachtens de arbeidsovereenkomst waarop de werknemer recht heeft op 31 december van het jaar dat het ontslag voorafgaat), met een minimumwaarde van 1.800 EUR (excl. BTW) en een maximumwaarde van 5.500 EUR (excl. BTW). Dit minimum en maximum worden geprorateerd ingeval van deeltijdse tewerkstelling.  

Let op: Enkel voor deze categorie mag de werkgever 4 weken loon afhouden van de verbrekingsvergoeding. (art. 11/5 van de wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheid van de werknemers).

STAPPEN

 1. De werkgever kiest hieronder het programma dat hij wenst aan te bieden aan de bediende. Indien het een bediende betreft met een verbrekingsvergoeding van 30 weken of meer, dan heeft die recht op een outplacementbegeleiding die overeenkomt met 1/12 van het jaarloon.
 2. De werkgever downloadt de brochure van het programma en bezorgt deze aangetekend samen met het antwoordformulier aan de ontslagen bediende binnen 15 dagen na de kennisgeving van de verbreking of binnen de 4 weken na aanvang van de opzeggingstermijn.
 3. De bediende mailt het ingevulde antwoordformulier naar Right Management
 4. Right Management neemt contact op met de bediende voor de opstart van het programma.
 5. De werkgever ontvangt een factuur van Right Management:
  • Is de bediende een niet-gebaremiseerde bediende dan kan de werkgever een aanvraag voor tussenkomst in de kostprijs doen bij het Sociaal Fonds via het formulier OP.1. Dit formulier moet vergezeld zijn van de bijlagen, vermeld op het formulier en wordt ingediend binnen de 6 maanden te rekenen vanaf de datum van de betekening van het ontslag.
  • Betreft het een bediende met een verbrekingsvergoeding van 30 weken of meer dan kan de werkgever genieten van een korting van 15% bij Right Management op voorwaarde dat hij lid is van de Werkgeversfederatie. Er is geen tussenkomst van het Sociaal Fonds.

Noot: de werkgever die een ander programma wenst aan te bieden dan het aanbod hieronder, neemt zelf contact op met Right Management om het programma af te stemmen en de verdere stappen te bespreken.

LEDENVOORDEEL

De werkgever die een bediende verbreekt met een verbrekingsvergoeding van 30 weken of meer geniet van 15% korting op de waarde van het outplacementaanbod (excl. BTW) op voorwaarde dat hij lid is van de Werkgeversfederatie.

Voorbeeld:

De arbeidsovereenkomst van een bediende met een verbrekingsvergoeding gelijk aan 35 weken loon, wordt verbroken. De waarde van 1/12 van het brutoloon van het voorgaande jaar is 3.350 EUR.

 • De waarde van het outplacement is 3.350 EUR (excl. BTW), de werkgever biedt het programma RightCareer Connection aan
 • De kostprijs van het programma is 3.350 EUR – 15 % (502,50 EUR ) = 2.847,50 EUR (excl. btw)
 • Korting voor de werkgever is 502,50 EUR, dankzij het lidmaatschap van de Werkgeversfederatie.


Noot: Indien de werkgever, lid van de Werkgeversfederatie, een programma van een hogere waarde dan 5.500 EUR wenst aan te bieden, kent Right Management eveneens een korting van 15% toe.

INFO

Voor verdere vragen kunt u steeds contact opnemen met Right Management op het gratis nummer 0800-99747 (+32 2 761 21 11 vanuit het buitenland) of met het team van de Werkgeversfederatie. 

Mogelijkheden Right Management buiten het sectoraanbod

Programma Beschrijving

RightCareer Match

1.800€ - 2.500€

download brochure

Groepsprogramma dat start met een intake gesprek en erna vastgelegde groepssessies

 • Basisrapport van motivatie- en oriëntatietest
 • Beperkte toegang tot de intranetsite RightEverywhere
 • 1 tot 5 extra uren toegang tot de infrastructuur van Right Management

Garantieperiode van 12 maanden (i.p.v. de wettelijke 3 maanden)

RightCareer Option

2.501€ - 3.100€

download brochure 

Idem als RightCareer Match

 • Bijkomend 3 individuele sessies voor verdieping
 • 2 functie- of sectorgerelateerde testen

Garantieperiode van 12 maanden (i.p.v. de wettelijke 3 maanden)

RightCareer Connection

3.101€ - 3.750€

download brochure

Flexibel programma dat start met een intake gesprek en waarbij nadien de deelnemer zelf zijn ritme bepaalt en zich inschrijft voor het workshopaanbod (20-tal onderwerpen)

 • Bijkomend heeft de deelnemer tot 8 individuele sessies voor verdieping en coaching
 • Volledige toegang tot de intranetsite RightEverywhere
 • Uitgebreid rapport van motivatie- en oriëntatietest
 • 4 functiegerelateerde testen op maat
 • Extra toegang tot de infrastructuur van Right Management op de dagen van de individuele sessies en workshops 

Garantieperiode van 12 maanden (i.p.v. de wettelijke 3 maanden)

RightCareer Development

3.751€ - 4.500€

download brochure 

Idem als RightCareer Connection

 • Bijkomend 4 extra individuele gesprekken inclusief sessies met een arbeidsmarktspecialist
 • Volledige toegang tot de infrastructuur en administratieve ondersteuning van Right Management

Garantieperiode van 12 maanden (i.p.v. de wettelijke 3 maanden)

RightCareer Perspective

4.501€ - 5.500€

download brochure 

Idem als RightCareer Development

 • Bijkomend 4 extra individuele gesprekken waaronder het opstellen van een competentieprofiel
 • Bijkomende tools : persoonlijkheidsvragenlijst, test over leiderschapspotentieel en/of capaciteitentests
 • Mogelijkheid tot het deelnemen aan een assessment met feedback

Garantieperiode van 12 maanden