Doelstelling

Het Sociaal Fonds van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek heeft (onder meer) tot doel:

  • de toekenning van aanwervingspremies voor bedienden uit de sector en jongeren uit risicogroepen
  • de toekenning van aanvullende premies tijdskrediet
  • de organisatie van gratis opleidingen via het opleidingsfonds LOGOS
  • de tussenkomst in de financiering voor bedrijfsgerichte opleidingen via LOGOS
  • initiatieven ter bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen
  • de organisatie van outplacement via Right Management
  • inrichter van het sectoraal pensioenplan.

De bijdrage van de werkgevers aan het Sociaal Fonds wordt vastgesteld door een sectorale cao. De RSZ is belast met de inning en invordering van de werkgeversbijdrage.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, ofwel de AVG, is op 25 mei 2018 in werking getreden. Transparantie over het verwerken van persoonsgegevens is één van de belangrijkste onderdelen van deze verordening. Welke gegevens we verwerken van werkgevers en werknemers en hoe we dit doen, kan je nalezen in onderstaande privacyverklaring.

Privacyverklaring Sociaal Fonds